روزگاری بودم خیلی کوچک... خیلی ساده....

روزگاری بودم خیلی کوچک... خیلی ساده....   و مرا گذشت بهاران  و زمستانها ...   و مرا طولها افزود روزها و چمشمی مرا گذشت....   خاطرم هست روزی  به نگاهی لرزان، دل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید
دی 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
9 پست
مهر 90
1 پست
چرندیات
3 پست
آرامش
5 پست
تکامل
2 پست
غرور
1 پست
وجدان
1 پست
مقدمه
1 پست
مثبتگرا
1 پست